Zpět na hlavní stránku (Pestrá Evropa)

Rusíni v Srbsku

Rusíni v Srbsku

Jakub Kovář

Rusíni, jakožto národ bez svého vlastního státu, žijí v několika zemích Evropy. Jejich počet je nejvyšší na Slovensku (33 482), dále pak v Srbsku (14 246), na Ukrajině (oficiálně 10 183, ve skutečnosti výrazně více), v Polsku, Maďarsku, Rumunsku či v Moldávii.

Do Srbska přišli první Rusíni již v roce 1746, a to na pozvání Marie Terezie nebo přesněji Franze Josepha de Redla, který byl správce Bačky. Postupem času sem přicházeli další a další. Tito Rusíni pocházeli zejména z východního Slovenska, ale i jiných lokalit.

V Srbsku tvoří Rusíni početnou menšinu, jejich počet však rok od roku klesá. Důkazem toho jsou počty Rusínů získané při sčítání lidu. V roce 1991 žilo v Srbsku 18 052 Rusínů, v roce 2002 jich bylo 15 905 a v roce 2011 pouze 14 246. Většina Rusínů žije v autonomní oblasti zvané Vojvodina na severu Srbska. Hlavním městem Vojvodiny je Novi Sad ležící na břehu řeky Dunaj. Zde se nacházejí rusínské organizace jako například Družstvo za rusinski jazyk i literaturu nebo kulturně společenská organizace Rusinski kulturni centr.

Za centrum rusínské menšiny je považovaná vesnice Ruski Krstur. Budova zdejšího zámku slouží jako základní škola s výukou v rusínském jazyce a jelikož Rusíni jsou velice nábožensky založení lidé, nachází se zde i jejich řeckokatolický kostel.

Kulturní události všeho druhu se odehrávají v Kulturni hale na náměstí. Největším problémem Rusínů v Ruském Krsturu (i na dalších místech kde žijí) je odliv mladých lidí do jiných zemí, a to zejména do Kanady, kam často odcházejí za lepšími pracovními podmínkami a celkově lepší životní úrovní.

Velké množství Rusínů žije i v nedaleké vesnici Kucura, kde žijí společně se Srby a také maďarskou menšinou. Mezi všemi těmito lidmi panují překvapivě velmi přátelské vztahy, což dokazuje i fakt, že se zde nacházejí tři kostely, a to kostel pravoslavný, který navštěvují Srbové, dále řeckokatolický kostel navštěvovaný Rusíny a nakonec římskokatolický kostel navštěvovaný Maďary. Často se stává, že Rusíni, Srbové či Maďaři navštěvují kostel jiné církve, například kvůli svým přátelům, sousedům atd. Naproti tomu vztah mezi Rusíny v Kucuře a Rusíny v Ruském Krsturu již tak přátelský není. Skoro se zdá, jakoby jedni s druhými soupeřili a dívali se na sebe skrz prsty.

Kulturní život a hlavně rusínský odkaz a tradice zde zajišťuje tzv. Etnoklub.

V rusínské vesnici Vrbas se také nachází řeckokatolický kostel a spolek s názvem KPD Karpati, jež se dělí dle sekcí: folklor, chor, žridlova grupa, dramska grupa, recitatorska grupa, sportska grupa, tamburova orchestra a literarna sekcia. Tento spolek má 350 členů, což je důkazem, že se Rusíni o svoje tradice a zvyky starají a kulturní odkaz se zde tedy dobře předává. Problémem je však údajně nedostatek peněz. 
 
Oslava Velikonoc, 1941
Zámek v Ruském Krsturu.
Zámek v Ruském Krsturu slouží i jako muzeum rusínských tradic.
Pokrývky hlavy rusínských žen. Svobodná dívka
Pokrývky hlavy rusínských žen. Pokrývka hlavy vdané ženy
Pokrývky hlavy rusínských žen – vdova.
Vesnice Ruski Krstur.
Členka Etnoklubu ukazující tradiční rusínské oblečení. Kucura, 2016.
Kulturní událost Kocurská Žatva. Kucura, 2014.
Kocurská Žatva. Kucura, 2014.
Tradiční rusínsnké pokrmy, Kucura, 2014.
Interiér řeckokatolického kostela, Kucura.
Spolek KPD Karpati. Vrbas, 2016.
Rusíni svědomitě vyplňující dotazníky s výzkumnými otázkami, Kucura (1)
Rusíni svědomitě vyplňující dotazníky s výzkumnými otázkami, Kucura (2)
Rusíni svědomitě vyplňující dotazníky s výzkumnými otázkami, Kucura (3)
 

Pestrá Evropa 2016